POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA
Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajdnicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će sredstvima u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljadahiljadadinara i 00/100) finansirati – sufinansirati projekte i programe istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, kao i istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu, tokom 2018 godine, u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, i
2. Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu.
U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• doprinose istraživanju, prikupljanju, očuvanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju kulturnog nasleđa srpskog naroda u regionu;
• doprinose obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice, i
• obezbeđuju promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba i kulturnog nasleđa Srba u regionu kod dece i mladih.
I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs, sa pratećom dokumentacijom.
2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta/program (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(za Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini)
Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.
5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
6. O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata  http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/
7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.
8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.
9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.
10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4548, imjel: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.
II POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti i koji se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.
III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti i programi u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i istraživanja, zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa Srba u regionu, koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.
Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

two × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.