8. септембра 2017. 0

Ove animacije o realizovanim projketima Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, rezultat su Eko Akcije, koja je osmišljenja 2016. godine od strane…

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa…

Мониторинг мишоликих глодара На основу налога Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Панчево, у периоду од 11-22.09.2017. Завод за биоциде Београд, вршиће мониторинг и дати…